Ledenvergadering 19 september 2020

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN

Het bestuur van de Vereniging Oud Apeldoorn nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 19 september 2020 om 14.00 uur in de aula van scholengemeenschap De Heemgaard, Heemradenlaan 125, Apeldoorn.

AGENDA

1. Opening en welkom.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 maart 2019.

4. Goedkeuring jaarverslag 2019 secretaris.

5. Jaarverslag penningmeester: financiële jaarstukken 2019.

6. Verslag financiële controlecommissie.

7. Begroting 2020.

Omdat zich altijd onvoorziene zaken voor kunnen doen, vraagt het bestuur overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de statuten bij voorbaat goedkeuring aan de leden om tot € 5.000,00 niet in de begroting voorziene uitgaven te mogen doen.

8. Benoeming financiële controlecommissie.

De financiële controlecommissie (statutair bestaande uit minimaal twee leden) bestaat uit de heer G. Nijkamp en mevrouw A. Menninga. Reservelid is de heer C. Broekhuis. De heer Nijkamp treedt statutair af en wordt opgevolgd door de heer Broekhuis. Tijdens de vergadering dient statutair één nieuw (reserve-)lid benoemd te worden.

9. Voorstel tot wijziging van de naam van de vereniging en daarmee tot wijziging van de statuten van de

vereniging.

De vereniging draagt de naam: Vereniging Oud Apeldoorn (artikel 1 van de statuten).

De woorden “Oud Apeldoorn” blijken in de praktijk vaak verkeerde associaties op te roepen en kunnen jongere mensen ervan weerhouden zich als lid van de vereniging aan te melden.

De vereniging telt thans meer dan 2275 leden. Het bestuur is in alle opzichten erg blij met de huidige leden en vrijwilligers en constateert met grote tevredenheid dat hun aantal nog steeds groeit. Voor de toekomst van de vereniging acht het bestuur het echter belangrijk ook nog meer jongere mensen als lid en als lid-vrijwilliger aan te trekken. Het bestuur hoopt dat een nieuwe eigentijdse verenigingsnaam die een bredere groep mensen kan aanspreken, daaraan kan bijdragen.

Het bestuur stelt daarom voor de naam van de vereniging te wijzigen in: “Vereniging Ons Apeldoorn”.

In het verlengde hiervan stelt het bestuur voor artikel 1 van de statuten te wijzigen in: “De vereniging draagt de naam: Vereniging Ons Apeldoorn (VOA).”

Omdat het invoeren van een nieuwe verenigingsnaam veel aanpassingen vergt, stelt het bestuur voor de nieuwe naam (en dus de statutenwijziging) in werking te laten treden zodra het bestuur dit mogelijk en wenselijk acht, zo snel mogelijk en uiterlijk per 1 juli 2022.

10. Verkiezing bestuur:

- aftredend en niet herkiesbaar: Miny van der Zande, voorzitter

- aftredend en niet herkiesbaar: Hans Wijga, 1e penningmeester

- aftredend en herkiesbaar: Hans Efdé, lid Activiteitencommissie, en

coördinator Radiogroep

- aftredend en herkiesbaar: Wilma van Oorspronk, 2e secretaris

Het bestuur stelt voor 2020 geen uitbreiding van het bestuur voor.

Conform artikel 10 van de statuten wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan en kan het voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Het bestuur is voornemens Kor Comello als voorzitter aan te wijzen en Henk Kelderman als penningmeester. Verder is het bestuur voornemens Dik Westerveld als plaatsvervangend voorzitter aan te wijzen.

11. Rondvraag.

Met vriendelijke groet,

Dik Westerveld, secretaris

Om de leden en ook niet-leden van de vereniging gelegenheid te geven om van voorzitter Miny van der Zande en 1e penningmeester Hans Wijga afscheid te kunnen nemen, biedt het bestuur hun een receptie aan na de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 19 september 2020, van 15.30 uur tot 17.30 uur.

Dit alles vindt plaats in scholengemeenschap De Heemgaard, Heemradenlaan 125, Apeldoorn.

Op de ledenvergadering van 19 september 2020 komt een voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging aan de orde in verband met een voorstel de naam van de vereniging te wijzigen. De ledenvergadering kan dan alleen een besluit over de statutenwijziging nemen indien ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig is. Dit zal ongetwijfeld niet het geval zijn. Dit laatste betekent dat er binnen vier weken een tweede vergadering voor de voorgestelde statutenwijziging zal moeten worden gehouden. In die vergadering kan dan een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. In die tweede vergadering is niet vereist dat er een bepaald aantal leden aanwezig is. De tweede vergadering zal worden gehouden op 30 september 2020. Voor deze vergadering worden de leden nu ook al formeel opgeroepen.

UITNODIGING AAN ALLE LEDEN

Het bestuur van de Vereniging Oud Apeldoorn nodigt u hierbij uit tot het bijwonen vande extra Algemene Ledenvergadering op maandag 30 september 2020 om 19.00 uur in het ACEC-gebouw, Roggestraat 44, Apeldoorn.

AGENDA

1. Opening en welkom.

2. Voorstel tot wijziging van de naam van de vereniging en daarmee tot wijziging van de statuten van de vereniging.

3. Rondvraag.

Met vriendelijke groet,

Dik Westerveld, secretaris